May 25, 2014

Ananta Tula Te Kase Re Stavave - Sai Baba Aarti Lyrics

साई बाबा आरती..!

Ananta tula te kase re stavave
Ananta tula te kase re namave
Ananta mukhancha shine shesh gata
Namaskar sashtang sri sainatha......1

Smarave mani twatpada nitya bhave
Urave tari bhaktisathi swabhave
Tarave jaga taruni mayatata-Namaskar....2

Vase jo sada davaya sant leela
Dise aghya lokapari jo janala
Pari antari dyan kaiwalyadata - Namaskar....3

Bara laghala janma ha manwacha
Nara saarthaka sadhanibhut sacha
Dharoo sai prema galaya ahanta - Namaskar...4

Dharave kari san alpagnya bala
karawe amha dhanya chumboni gala
Mukhi ghal preme khara gras ata - Namaskar..5

Suradik jyanchya pada vanditati
Shukadik jyante samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namra hota - Namaskar..6

Tujya jya pada pahata gopabali
Sada rangli chitswarupi milali
Kai raaskrida sarve krishnanatha -Namaskar..7

Tula mangto mangane ek dhave
Kara jodito deen atyant bhave
Bhavi mohaniraj ha tari ata -
Namaskar Sashtang sri sainatha..........8

No comments :

Post a Comment