June 17, 2014

Swasti Shri Gananayakam Gajamukham - Lyrics

Shri Asthavinayak Vandana

Swasti Shri Gananayakam Gajamukham Moreshwara Siddhidam Ballalam Murudum
Vinayaka Maham Chintamanim Thevaram | Lenyadrim Girijatmajam Suvaradam
Vighneshwara Ojharam Grame Ranjananamake Ganapatihi
|| Kuryat Sada Mangalam ||

No comments :

Post a Comment