January 1, 2015

Marathi Funny Kodi


Collection of Marathi Funny Kodi

 • Prashna asa ahe ki uttar kay - Disha
 • Evdas kart ghar kas rakhat - Kulup
 • Ithech aahe pan disat nahi - Vaara
 • Don bhau shejari bhet nahi janmantari - Dole
 • Pandhar patel pivla bhat - And
 • Supbhar lahya tyat ek rupaya - Chandra ani Chandanya
 • Hirvi peti katyat padli, ughdun pahili tar motyane bharli - Bhendi
 • Tin payanchi tipai, var basla shipai - Chul ani Tava
 • Tinjan vadayla barajan jevayla - Ghadyal
 • Patil buva ram ram dadi misha lamb lamb - Kanis
 • Kalya ranat hatti mela tyachya pushtbhag upsun nela - Kapus
 • Evdishi Nanubai sarya vatan geet gay - Shitti
 • Kokanatan aali sakhi, tichya maanvar dili bukki, tichya gharbhar leki - Lasun
 • Kokanat aala bhat, dhar ki aapat - Naral
 • Kandyavar Kandi sat kandi, var samrudrachi andi - Jwariche Kanis
 • Mukut yachya dokyavar, Janmbala zaga angavar - Vaang
 • Aatkan Patkan laal laal ran, An battis pimplana ekch pan - Tond
 • Sonyachi suri buit puri var patkar gamja kari - Gajar
 • Sagle gele ranat, an zipari porgi ghari - Kersuni

1 comment :